ALGEMENE VOORWAARDEN KIDS EN JEUGD

ALGEMENE VOORWAARDEN KIDS EN JEUGD

Artikel 1:        Aanmelding en opzegging

– Aanmelding als DJF DANCE CENTRE danser vindt plaats door online in te schrijven via de website. Na ontvangst van een bevestiging en link van Virtuagym per e-mail ben je ingeschreven en ga je akkoord met de voorwaarden. Indien geen datum is ingevuld, gaat het lidmaatschap in op de dag van ontvangst van het online inschrijfformulier, in te vullen door DJF DANCE CENTRE.
– DJF DANCE CENTRE is gerechtigd de aangeleverde gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie met de dansers.
– Door ondertekening van het inschrijfformulier verbindt men zich tot het gestelde in deze voorwaarden.
– Door ondertekening van het inschrijfformulier verbindt men zich voor onbepaalde tijd aan DJF DANCE CENTRE tot wederopzegging. Opzegging van het abonnement dient schriftelijk (mail aan info@djfdancecentre.nl óf p/a ’t Holland 39, 6921 GX Duiven) en tenminste 1 maand voor het einde van de abonnementsperiode aan de administratie van DJF DANCE CENTRE te geschieden. De datum van binnenkomst van de opzegging is bepalend voor de afhandeling hiervan. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap automatisch verlengd. Indien u niet tijdig opzegt, blijft u betalingsplicht, ook al maakt u geen gebruik van de faciliteiten binnen de dansschool.
– Bij tussentijds opzeggen is restitutie van de contributie niet mogelijk.
– DJF DANCE CENTRE behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels, het in diskrediet brengen van de naam van de dansschool of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de lesgevers een lidmaatschap te beëindigen. Onder onaanvaardbaar gedrag wordt verstaan extreme of uitdagende kleding, onfatsoenlijk of agressief taalgebruik, discriminatie, vervuilen van de accommodatie of omgeving. Dansers dienen zich correct te gedragen tegenover personeel, lesgevers en andere leden in de dansschool. Aanwijzingen van personeel en lesgevers dienen direct te worden opgevolgd.
– DJF DANCE CENTRE behoudt zich het recht voor bij overtreding van het bovenstaande, de danser sancties op te leggen en eenzijdig te royeren, zonder enig recht op restitutie van reeds betaalde contributie. Eveneens is de contributie voor het na de beëindiging nog resterende deel van de betreffende abonnementsperiode direct verschuldigd en opeisbaar.
– Als het maximum aantal leden is bereikt voor de gewenste les, wordt de aspirant-danser op de wachtlijst geplaatst. De aspirant-danser krijgt bericht van DJF DANCE CENTRE zodra het lidmaatschap kan aanvangen.

Adreswijzigingen dienen schriftelijk (mail aan info@djfdancecentre.nl óf p/a ’t Holland 39 6921 GX Duiven) aan de administratie te worden doorgegeven.

Artikel 2:        Abonnement, termijn en betalingsvoorwaarden

– Het dansjaar loopt van september t/m juni en bestaat uit een periode van ongeveer 38 lesweken, uitgezonderd feestdagen en vakanties. De betaling wordt per maand geïncasseerd m.u.v. juli en augustus.
– DJF DANCE CENTRE biedt dansers de keuze uit een abonnementsvorm van 5 maanden of 10 maanden.
– 5 maanden incasso vanaf startdatum, juli & augustus geen incasso
voorbeeld: stroom je in april in, loopt deze door t/m oktober
– 10 maanden incasso vanaf startdatum, juli & augustus geen incasso
voorbeeld: stroom je in december in, loopt deze door t/m december volgend jaar
– Men sluit een abonnement af voor het aantal te volgen danslessen per week (1, 2 of onbeperkt) en houdt zich hier ook aan. Tussentijds kunnen het aantal danslessen per week wel worden uitgebreid, maar niet worden verminderd tot aan de volgende abonnementsperiode.
– Het abonnement wordt per maand vooruit geïncasseerd. Bij tussentijdse aanvang wordt het bedrag verschuldigd tot aan de eerstvolgende incasso.
– Contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, welke na ontvangst van het inschrijfformulier door DJF DANCE CENTRE wordt verstrekt.
– In geval van overschrijding van de gestelde betalingstermijn, wordt een herinnering gestuurd. Is men na 14 dagen nog steeds in gebreke gebleven, dan wordt een tweede herinnering gestuurd met het verzoek deze binnen 7 dagen te voldoen. Hierna wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de betreffende (ouder/verzorger van) danser met een minimum van € 40,-
– Voor automatische incasso geldt dat de (ouders/verzorgers van de) danser voor een probleemloze betaling van de contributie dient zorg te dragen. Indien het voor ons niet mogelijk is het maandelijks verschuldigde bedrag te incasseren, behouden wij ons het recht voor om stornokosten van € 10,- in rekening te brengen.
– Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan DJF DANCE CENTRE de danser de toegang tot de lessen weigeren. DJF DANCE CENTRE is gerechtigd om bij een betalingsachterstand de overeenkomst met de danser met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. De contributie voor het na beëindiging nog resterende deel van de betreffende cursusperiode is per datum beëindiging direct verschuldigd en opeisbaar.
– DJF DANCE CENTRE behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de (ouders/verzorgers van) dansers hiervan in kennis gesteld. Voor de lopende contractduur worden de prijzen niet gewijzigd.
– Alle ontvangen bedragen worden door DJF DANCE CENTRE verwerkt conform de wettelijke bepalingen.
– DJF DANCE CENTRE respecteert de privacy van alle leden en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Artikel 3:        Lestijden, lesrooster

– DJF DANCE CENTRE behoudt zich het recht voor om lestijden en lesrooster te wijzigen, lessen met een aangepast programma aan te bieden, dan wel een vervanger in te zetten, doch van een gelijkwaardig niveau.
– Op officiële en erkende feestdagen is DJF DANCE CENTRE gerechtigd gesloten te zijn.
– De lessen vinden, onder voorbehoud en binnen de mogelijkheden van DJF DANCE CENTRE, te allen tijde doorgang en zijn onderling uitwisselbaar.
– DJF DANCE CENTRE behoudt zich het recht voor lessen te annuleren. Annulering geschiedt dan wel op voorhand Virtuagym App, social media, dan wel ter plekke bij gebleken te lage opkomst, hetgeen door de lesgever op dat moment te beoordelen is.
– Dansers zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig afmelden voor een les dan wel ziekmelden alsook het op elk willekeurig moment inhalen ervan, aan-afmelden kan via de app Virtuagym.
– DJF DANCE CENTRE ziet er op toe dat er voldoende lesaanbod is, opdat er voldoende inhaalmomenten geboden worden.
– Dansers kunnen zich voor een les afmelden via de app Virtuagym of info@djfdancecentre.nl Afmelding dient tenminste 24uur voor aanvang van de les te geschieden. In ieders belang, wordt er hierbij op gewezen, indien mogelijk, de lessen iedere week te volgen. Het verzuimen van lessen, ongeacht de reden, ontheft de danser niet van betaling van de contributie.
– Lessen die per toeval samenvallen met externe lokale activiteiten dan wel schoolprogramma’s worden niet ter inhalen aangeboden dan wel vergoed.
– Eventueel herhaaldelijk door DJF DANCE CENTRE afgezegde lessen zullen ter inhalen worden aangeboden op een later te bepalen tijdstip in het rooster.
– Het lesrooster evenals vakantiedata zijn te vinden op de website.

Artikel 4:        Risico, aansprakelijkheid

– Het volgen van danslessen of workshops en/of activiteiten van welke aard dan ook bij DJF DANCE CENTRE is geheel voor eigen risico van de danser.
– DJF DANCE CENTRE, de lesgevers en overige werknemers en/of andere hulpkrachten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de danser en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.
– DJF DANCE CENTRE, de lesgevers en overige werknemers en/of andere hulpkrachten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de danser en/of derden.
– De danser is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van DJF DANCE CENTRE, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van deze danser is te wijten.

Artikel 5:        Privacy

– Onze dansschool heeft een protocol ten aanzien van publicatie op website en andere publicatie. Regelmatig worden door de dansschool zelf en andere betrokkenen foto’s of video opnames gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, zoals kijklessen, de jaarlijkse dansshow, feesten, activiteiten op locatie, demo’s en projecten. Bij inschrijving gaat de (ouder/verzorger van de) danser automatisch akkoord met publicatie. Mocht dit niet gewenst zijn dient u dit per e-mail (info@djfdancecentre.nl) aan ons te melden.

Artikel 6:        Huisregels

– De danser wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van DJF DANCE CENTRE en hiernaar te handelen
– De algemene voorwaarden en de huisregels van de DJF DANCE CENTRE dansschool zijn te vinden op onze website.

Artikel 7:        Algemene voorwaarden, toepasselijk recht en forumkeuze

– Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met DJF DANCE CENTRE aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
– Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de danser en DJF DANCE CENTRE, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar DJF DANCE CENTRE is gevestigd.
– Door inschrijving verklaart de (ouder/verzorger van de) danser de algemene voorwaarden en de huisregels van DJF DANCE CENTRE te kennen en te accepteren.
– DJF DANCE CENTRE is te allen tijde gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Indien wijzigingen worden aangebracht zal DJF DANCE CENTRE dit vermelden middels een e-mail bericht. De (ouders/verzorgers van de danser) dienen zich van de gewijzigde voorwaarden in kennis te stellen.

Facebook
Twitter
Instagram
Youtube

ALGEMENE VOORWAARDEN     |     DISCLAIMER     |     PRIVACY   |     LOCATIES   |     CONTACT   |    COPYRIGHT 2018 DJFDANCECENTRE.NL