ALGEMENE VOORWAARDEN VOLWASSENEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOLWASSENEN

Artikel 1: Aanmelding en opzegging

– Aanmelding als DJF DANCE CENTRE danser vindt plaats door online in te schrijven via de website. Na ontvangst van een bevestiging en link van Virtuagym per e-mail ben je ingeschreven en ga je akkoord met de voorwaarden. Indien geen datum is ingevuld, gaat het lidmaatschap in op de dag van ontvangst van het online inschrijfformulier, in te vullen door DJF DANCE CENTRE.
– DJF DANCE CENTRE is gerechtigd de aangeleverde gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie met de dansers.
– Door ondertekening van het inschrijfformulier verbindt men zich tot het gestelde in deze voorwaarden.
– Opzegging van de lessen dient schriftelijk (mail aan info@djfdancecentre.nl óf p/a t Holland 39, 6921 GX Duiven) aan de administratie van DJF DANCE CENTRE te geschieden. Mondelinge opzeggingen anders dan via email of post worden niet geaccepteerd. Minimaal contract duur is 6 maanden waarna deze per maand op te zeggen is.
– Upgraden van je abonnement is per maand mogelijk, na 3 maanden kan je het abonnement weer downgraden.
– DJF DANCE CENTRE behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de lesgevers een lidmaatschap te beëindigen. Het lidmaatschap wordt in dat geval beëindigd zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de verdere contractduur vervalt.
– Als het maximum aantal leden is bereikt, wordt de aspirant-danser op de wachtlijst geplaatst. De aspirant-danser krijgt bericht van DJF DANCE CENTRE zodra het lidmaatschap kan aanvangen.
– Adreswijzigingen dienen schriftelijk (mail aan info@djfdancecentre.nl óf p/a t Holland 39 6921 GX Duiven) aan de administratie te worden doorgegeven.

Artikel 2: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

– De volwassenenlessen vinden, onder voorbehoud en binnen de mogelijkheden van DJF DANCE CENTRE, te allen tijde doorgang en zijn onderling uitwisselbaar. Men sluit een abonnement af van het aantal te volgen danslessen per week en houdt zich hier ook aan.
– Dansers zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig aan- afmelden voor een les dan wel ziekmelden als ook het op elk willekeurig moment inhalen ervan. Dit gaat via de app Virtuagym.
– DJF DANCE CENTRE ziet er op toe dat er voldoende lesaanbod is, opdat er voldoende inhaalmomenten geboden worden.
– De vakantiedata worden bij aanvang van het dansseizoen te vinden op onze website. Deze data worden waar mogelijk gesynchroniseerd met die van de scholen. Tijdens de vakanties hebben wij voor de volwassenlessen een aangepast lesrooster.
– Bij tussentijdse aanvang van de lessen berekenen wij het aantal lessen dat de danser gedurende de geldende periode nog kan volgen.
– Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan DJF DANCE CENTRE de danser de toegang tot de lessen weigeren. DJF DANCE CENTRE is gerechtigd om bij een betalingsachterstand de overeenkomst met de danser met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. De contributie voor het na beëindiging nog resterende deel van de betreffende cursusperiode is per datum beëindiging direct verschuldigd en opeisbaar.
– DJF DANCE CENTRE behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 3 maanden voor een prijswijziging worden de dansers hiervan in kennis gesteld.
– Alle ontvangen bedragen worden door DJF DANCE CENTRE verwerkt conform de wettelijke bepalingen.
– DJF DANCE CENTRE respecteert de privacy van alle leden en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
– Het abonnement wordt per maand vooruit geïncasseerd. Bij tussentijdse aanvang wordt het bedrag verschuldigd tot aan de eerstvolgende incasso.
– Indien u uw betalingsverplichting niet nakomt, houden wij ons het recht voor om u de toegang tot de lessen te ontzeggen tot het verschuldigde bedrag is voldaan. Indien wij zijn genoodzaakt om de vordering ter incasso uit handen te geven aan een gerechtsdeurwaarder, zullen de buitengerechtelijke kosten, met het minimum van 40,00 euro op u worden verhaald. Het abonnement zal op grond hiervan door ons worden beëindigd.

Artikel 3: Lestijden, lesrooster

– DJF DANCE CENTRE behoudt zich het recht voor om lestijden te wijzigen.
– Op officiële en erkende feestdagen is de dansschool gerechtigd gesloten te zijn.
– DJF DANCE CENTRE behoudt zich het recht voor lessen te annuleren. Annulering geschiedt dan wel op voorhand Virtuagym App, social media, dan wel ter plekke bij gebleken te lage opkomst, hetgeen door de lesgever op dat moment te beoordelen is.
– Dansers kunnen zich voor een les afmelden via de app Virtuagym dan wel per app/sms-bericht. Afmelding dient voor aanvang van de les te geschieden. In ieders belang, wordt er hierbij op gewezen, indien mogelijk, de lessen iedere week te volgen. Het verzuimen van lessen, ongeacht de reden, ontheft de danser niet van betaling van het lesgeld. Bij langdurige afwezigheid, bijvoorbeeld door ziekte of blessure zal alleen bij melding van tevoren vanaf de eerstvolgende incasso worden stopgezet.
– Lessen die per toeval samenvallen met externe lokale activiteiten dan wel schoolprogrammas worden niet ter inhalen aangeboden dan wel vergoed.
– Eventueel herhaaldelijk door DJF DANCE CENTRE afgezegde lessen zullen ter inhalen worden aangeboden op een later te bepalen tijdstip in het rooster.
– Het lesrooster is te vinden op onze website en Virtuagym. DJF DANCE CENTRE behoudt zich het recht voor te allen tijde het lesrooster aan te passen, lessen met een aangepast programma aan te bieden, dan wel een vervanger in te zetten, doch van een gelijkwaardig niveau.

Artikel 4: Risico, aansprakelijkheid

– Het volgen van danslessen of workshops en/of activiteiten van welke aard dan ook bij DJF DANCE CENRTE is geheel voor eigen risico van de danser
– DJF DANCE CENTRE, de lesgevers en overige werknemers en/of andere hulpkrachten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de danser en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.
– DJF DANCE CENTRE, de lesgevers en overige werknemers en/of andere hulpkrachten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de danser en/of derden.
– De danser is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van DJF DANCE CENTRE, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van deze danser is te wijten.

Artikel 5: Privacy

– Onze dansschool heeft een protocol ten aanzien van publicatie op website en andere publicatie. Regelmatig worden door de dansschool zelf en andere betrokkenen fotos of video opnames gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, zoals kijklessen, feesten, activiteiten op locatie, demos en projecten. Hiervoor hebben wij uw schriftelijke toestemming nodig. Uiteraard kunt u op uw verklaring, mocht daar aanleiding voor zijn, terugkomen. Daarnaast worden er soms foto en/of video-opnames gemaakt ten behoeve van een publicatie of een andere vorm van informatie.

Artikel 6: Huisregels

– De danser wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van DJF DANCE CENTRE en hiernaar te handelen
– De algemene voorwaarden en de huisregels van DJF DANCE CENTRE staan op de website www.djfdancecentre.nl en zijn in de dansschool op te vragen.

Artikel 7: Algemene voorwaarden, toepasselijk recht en forumkeuze

– Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met DJF DANCE CENTRE aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing
– Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de danser en DJF DANCE CENTRE, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar DJF DANCE CENTRE is gevestigd.
– Middels inschrijving verklaart de danser de algemene voorwaarden en de huisregels van DJF DANCE CENTRE te kennen en te accepteren
– DJF DANCE CENTRE is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per direct voor iedereen; gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe dansers en dansers waarvan het lidmaatschap op grond van artikel 2J van deze algemene voorwaarden wordt verlengd.

Facebook
Twitter
Instagram
Youtube

ALGEMENE VOORWAARDEN     |     DISCLAIMER     |     PRIVACY   |     LOCATIES   |     CONTACT   |    COPYRIGHT 2018 DJFDANCECENTRE.NL